Dokumenty firmowe

Klauzula informacyjna dla Zamawiających będących osobami fizycznymi, w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka SOLUMUS Gas Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zdrojowa 40, 02-927 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000465964, REGON: 161535897, NIP: 7543073372, email: rodo@solumus.pl

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wystawienia faktury.

3) Prawną podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w czasie realizacji zamówienia, a także do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji zamówienia.

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie zawartych umów o świadczenie usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (np. profilowanie), który wywoływałby wobec Pani/Pana skutki prawne lub istotnie na nie wpływał.

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów (dostawców towarów i usług) będących osobami
fizycznymi, w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka SOLUMUS Gas Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zdrojowa 40, 02-927 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000465964, REGON: 161535897, NIP: 7543073372, email: rodo@solumus.pl

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celu obsługi, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń stron tej umowy w razie ich zaistnienia.

3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

  • wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • wypełnienie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających z ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o rachunkowości.
  • prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie – aż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom współpracującym na podstawie umów o świadczenie usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (np. profilowanie), który wywoływałby wobec Pani/Pana skutki prawne lub istotnie na nie wpływał.

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

Klauzula informacyjna marketingowa

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka SOLUMUS Gas Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zdrojowa 40, 02-927 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000465964, REGON: 161535897, NIP: 7543073372, email: rodo@solumus.pl,

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Administratora i/lub jego podmioty powiązane, zgodnie z zakresem udzielonej przez Panią/Pana zgody.

3) Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (marketing bezpośredni swoich produktów i usług) oraz zgoda (w odniesieniu do pozostałych celów)

4) Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu będą przetwarzane jedynie do czasu wniesienia sprzeciwu, a dane  przetwarzane na podstawie zgody – do czasu wycofania tej zgody.

5) Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (np. profilowanie), który wywoływałby wobec Pani/Pana skutki prawne lub istotnie na nie wpływał.

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia
danych.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

10) Zgody udzielone w powyższym formularzu mogą zostać odwołane w każdym czasie poprzez wycofanie zgody.